Privacy We helpen je graag op weg.

Kwizl biedt diensten aan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Op deze pagina vindt je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens door Kwizl bij het gebruik van onze applicatie.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen

Kwizl is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Dit convenant vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders. Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Aanbieders tekenen individueel het convenant en passen de afspraken toe in hun verwerkersovereenkomsten met scholen. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zullen samen met de brancheorganisaties de scholen informeren over wat zij kunnen verwachten en hen daarbij ondersteuning bieden.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacyconvenant en de verwerkersovereenkomst zijn hierop aangepast. Per 1 april 2018 treedt versie 3.0 van het privacyconvenant in werking. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG. Een belangrijke stap is daarnaast dat versie 3.0 van het privacyconvenant nu ook van kracht is voor scholen en leveranciers in het mbo.

Verwerkersovereenkomst

De uitgangspunten van onze verwerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in het convenant, geven invulling aan verplichtingen op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de uitgangspunten zoals onder andere in (inter)nationale beveiligingsnormen, jurisprudentie en richtsnoeren van de toezichthouder zijn aangegeven.

Informatie over het convenant en de verwerkersovereenkomst is te vinden op de website www.privacyconvenant.nl. Meer informatie en antwoorden op vragen over privacy en de wettelijke rechten en verplichtingen voor onderwijsinstellingen zijn te vinden op de websites van de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad (saMBO-ICT) en bij Kennisnet.

Kwizl heeft voor jouw school de verwerkersovereenkomst kant-en-klaar beschikbaar. Deze overeenkomst dient in tweevoud ondertekend te worden door de binnen de school bevoegde persoon. Vervolgens moet hiervan één exemplaar per e-mail retour gestuurd worden naar Kwizl.